მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები რუსთავში შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია” ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე