მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. კვახჭირში შპს „მანგანეზ ინდასთრის“ ფეროშენადნობების წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლოატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის თაობაზე.