მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სს „RMG Copper “-ის სასარგებლო წიაღისეულის (მუშევანი 2-ის ოქრო-სპილენძის საბადოს) ღია კარიერული წესით მოპოვების პროექტის გზშ-ის ანგარიშის თაობაზე.