მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კომპანია გარდაბნის თბოსადგური 2-ის 230 მეგავატი კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის (CCTPP) მშენებლობისა და ოპერირების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

    პროექტი ითვალისწინებს 230 მგვ დადგმული სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობასა და ექსპლუატაციას. გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2 CCTPP აშენდება ქალაქ გარდაბნის მახლობლად არსებული თბოელექტროსადგურის მიდამოებში.

    პროექტს ახორციელებს კომპანია გარდაბნის თბოსადგური 2.