გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ რიგი ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობის და/ან ექსპლუატაციის პროექტზე გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დაკვნები:

    გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ რიგი ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობის და/ან ექსპლუატაციის პროექტზე გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დაკვნები:

    სამინისტროს ინფორმაციით, იმ საწარმოების მიმართ, რომლებიც ფუნქციონირებენ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე (საუბარია საწარმოებზე, რომლებმაც ფუნქციონირება გარემოსდაცვითი ნებართვის შემოღებამდე დაიწყეს და „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, 2010 წლის 1 იანვრამდე უნდა მოეპოვებინათ ნებართვა) სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს დაწყებული აქვს ადმინისტრაციული საქმის წარმოება.

    გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 1 ოქტომბრის წერილი #2212