იძულებითი შიდა მიგრაცია საქართველოში, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები

    იძულებითი შიდა მიგრაციის მიზეზები შეიძლება იყოს სტიქიური უბედურება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ან ინდუსტრიული განვითარების პროექტები. ბოლო 30 წლის მანძილზე სხვადასხვა ხარისხის სტიქიური პროცესების საშიშროების რისკის ქვეშ
    მოექცა 3 ათასამდე დასახლებული პუნქტი, დაახლოებით 400 000 ოჯახი. იძულებითი მიგრაციის შედეგად ‰ ყოველწლიურად ქვეყნის ეკონომიკისათვის მიყენებული ზარალი – საშუალოდ 100-150 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეკომიგრანტებს როგორც წესი, გადასახლების შემდეგ ბევრად მძიმე პირობებში უწევთ ცხოვრება, ვიდრე მათთვის ორგანული გარემოა.