მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდ. ალაზანზე 5.4 მგვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის ხადორი 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე