მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შპს „ხელედულა ენერჯის“ ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე