მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია მესტიის რაიონში მიმდინარე მესტიაჭალას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე