მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბროლისქედის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩხარი-აჯამეთის მანგანუმის საბადოზე, ქალცედონისა და სპონგოლიტის შესწავლა-მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე