მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეცავეს მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის, 1385784 ტონა კირქვის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე