მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები RMG Gold-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის მოედნების გაფართოებაზე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე