მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯია“-ს მანგანუმის ოქსიდის საწარმოს ტერიტორიაზე ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე