მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კოდისწყაროში შპს ,,საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე