მწვანე ალტერნატივას კომენტარები ქ. ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (უბანი ნაბადა) სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 420 933 ტონა სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე