მწვანე ალტერნატივას კომენტარები „საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“-ზე

  • ირაკლი მაჭარაშვილი

წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას კომენტარებს საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე „საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“, რომელიც ორგანიზაციამ წარუდგინა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს.

აქვე, იხილეთ 2013 წლის 22 ივლისის საჯარო განხილვისას მწვანე ალტერნატივას მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები