მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მოდეგას მიმდებარე ტერიტორიაზე 20701700 მ3 სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდის) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე