მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „RMG Gold“-ის საყდრისის საბადოზე კარიერებიდან და ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან დრენირებული დაბინძურებული წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე