მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე