მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „ტექნო 2016“-ის მიერ ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მოპოვებისათვის წარდგენილი განცხადების თაობაზე