მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „RMG Copper“-ის სპილენძ–პოლიმეტალური კარიერის ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან გამოჟონილი დაბინძურებული წყლის გამწმენდი ნაგებობების მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე