მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე და ანგარიშის განხილვის პროცესზე