მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის (Voluntary National Review, VNR) მეორე ანგარიშის პროექტის თაობაზე