მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს „მგტ”-ს ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშზე