მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები განსახილველად გამოქვეყნებული ორჰუსის კონვენციის განხორციელების VI ეროვნული ანგარიშის პროექტის შესახებ