მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვის თაობაზე