საქართველოს ეკოლოგიური „ცხელი წერტილები“ - 2011

“მწვანე ალტერნატივას” ამ გამოცემაში თავმოყრილია საქართველოში არსებული ეკოლოგიური “ცხელი წერტილების” მოკლე მიმოხილვა. გამოცემაში მოყვანილია ის ობიექტები, რომლებიც უკვე იქცნენ გარემოს დაბინძურებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის საფრთხედ. ასევე, ჩამოთვლილია მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების ნუსხა, რომლებიც უარყოფით ზეგავლენას მოახდენენ, ან უკვე ახდენენ, როგორც ადგილობრივ ეკოსისტემებსა და გარემოზე, ისე ადგილობრივ მოსახლეობაზე.