შენიშვნები და კომენტარები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დოკუმენტზე საქართველოს სატყეო პოლიტიკა