შენიშვნები და კომენტარები მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის" გარემოზე ზემოქმედების შეფასების თაობაზე

მწვანე ალტერნატივასა და ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ერთობლივი შენიშვნები და კომენტარები მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის“ საზოგადოებრივი განხილვისთვის წარმოდგენილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე