შენიშვნები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არგვეთაში შპს “ჯორჯია მეტალის” მეტალურგიული საწარმოს პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვის პროცესზე