მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დარიშხანშემცველი ნარჩენების სარკოფაგის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე