წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

    წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2020 წლის 19 ივნისის მდგომარეობით.

    წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 19 ივნისის № 22/221 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია