მწვანე ალტერნატივას საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი: საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარების პერსპექტივები

მწვანე ალტერნატივამ გამოსცა საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი თემაზე: საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარების პერსპექტივები, დოკუმენტში განხილულია საქართველოს თანამედროვე ენერგო-პოლიტიკა და გაანალიზებულია, თუ რამდენად შეესაბამება ქვეყნის ენერგო-სექტორში არსებული ტენდენციები მდგრადი ენერგეტიკის პრინციპებს.