შენიშვნები ტყის კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ მოამზადა კითხვები და შენიშვნები საქართველოს ტყის კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით. დოკუმენტი განსახილველად გაეგზავნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს.

მისი ნახვა შესაძლებელია ტყის დამოუკიდებელი მონიტორინგის ვებ-გვერდზე.