შენიშვნები „ტყით სარგებლობის გეგმის შედგენის შესახებ“ დოკუმენტზე

მწვანე ალტერნატივამ მოამზადა შენიშვნები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტზე „ტყით სარგებლობის გეგმის შედგენის შესახებ“ დებულების პროექტზე.