შეფასება ხორციელდება ასოციაცია ”მწვანე ალტერნატივა”-ს მიერ, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ევროკავშირის რეგიონული ოფისისა და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ევროპის პოლიტიკის ოფისის ერთობლივი პროექტის – ”ევროპის ”მწვანე” სამეზობლო პოლიტიკა” ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის მარშალის ფონდის შავი ზღვის პროგრამის მიერ.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ წერილობითი შენიშვნები ქვემოთ წარმოდგენილ შეფასებასთან დაკავშირებით 2009 წლის 10 მარტის ჩათვლით მისამართზე: greenalt@greenalt.org

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ:
1. ევროკავშირთან თანამშრომლობის განმტკიცება; (Georgian version) (English version)
2. ევროკავშირის ნაკისრი ვალდებულების დონის შეფასება; (Georgian version) (English version)
3. საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კონვენციებისა და ოქმების რატიფიცირება; (Georgian version) (English version)
4. გარემოსდაცვითი გეგმებისა და პროგრამების შემუშავება; (Georgian version & English version)
5. გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მიღება (წყლის სექტორი); (Georgian version) (English version)
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მიღება (ნარჩენების სექტორი); (Georgian version) (English version)
6. ადმინისტრაციული სტრუქტურისა და პროცედურების გაძლიერება; (Georgian version & English version)
7. სტრუქტურებისა და პროცედურების გაძლიერება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების მიზნით; (Georgian version & English version)
8. ნებართვის გამცემი და მაკანტროლებელი სტრუქტურების გაუმჯობესება; (Georgian version & English version)
9. საზოგადოების ინფორმირების და მონაწილეობის გაუმჯობესება; (Georgian version) (English version)
10. გარემოს მდგომარეობის შესახებ რეგულარული ანგარიშების მომზადება; (Georgian version & English version)
11. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარება; (Georgian version) (English version)
13. გარემოსდაცვის ასპექტების ინტეგრაცია სხვა სექტორებში; (Georgian version) (English version)
14. კიოტოს პროტოკოლის & გაეროს კლიმატის ცვლილების კონვენციის მოთხოვნების შესრულება; (Georgian version) (English version)
15. ენერგო და ტრანსპორტის პოლიტიკის მდგრადობის ზრდა; (Georgian version & English version