მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გავრცელებული თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020 დოკუმენტის თაობაზე

    წარმოდგენილი დოკუმენტი ზოგადი ხასიათისაა. მართალია, ქალაქში არსებული პრობლემების აღწერა შეესაბამება არსებულ სიტუაციას, მათი გადაჭრის გზები და მიდგომები არ არის ჩამოყალიბებული. ეს დოკუმენტის მთავარ ნაკლოვანებას წარმოადგენს, ვინაიდან, სწორედ ამ გზებით უნდა მიაღწიოს  ქალაქმა დასახულ მიზნებს. ამასთან, ბუნდოვანია დროში გაწერილად მოსალოდნელი შედეგები და სტრატეგიის განხორციელების კავშირი ქალაქის ბიუჯეტის ფორმირებასთან, არ მოიცავს ანგარიშგებისა და შეფასების ინდიკატორებს, რაც საბოლოო ჯამში გაართულებს როგორც დოკუმენტის შესრულებას, ასევე მის მონიტორინგს  და განხორციელების შეფასებას.