მწვანე ალტერნატივის შენიშვნები და კომენტარები შპს „გუმი“-ს გაჯისა და ასფალტის საამქროს პროექტის საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე – 6 ივნისი, 2014 წ.

შპს „გუმი“-ს ასფალტისა და გაჯის საამქრო წარმოადგენს უკვე მოქმედ საწარმოს, რომელიც განთავსებულია ქ. თბილისში (ქიზიყის ქუჩაზე) და საჭიროებს გარემო ზემოქმედების ნებართვას.  საქმიანობა გულისხმობს ასფალტისა და გაჯის წაროებას. საამქროს საპროექტო წარმადობაა: ასფალტობეტონი – 12 500 ტ/წელ და გაჯი – 1300 ტ/წელ. საწარმოს დაშორება უახლოესი დასახლებული ტერიტორიიდან 270 მ-ია.