მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს არ ემ ჯი აურამაინის „ბექთაქარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 17800 მ³ მოცულობის რეზერვუარი-სალექარის ექსპლუატაციის“ პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მოთხოვნის შესახებ განცხადებაზე