მწვანე ალტერნატივა შპს ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის გადმოცემას ითხოვს

ადმინისტრაციული საჩივარი

  • მომჩივანი :
  • უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დავის არსი:

მწვანე ალტერნატივამ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოსთხოვა 2021 წლის 1 დეკემბრიდან ინფორმაციის გადმოცემის მომენტამდე შპს ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობასთან დაკავშირებით შემდეგი საჯარო ინფორმაცია:

  1. სამინისტროში (მათ შორის სამინისტროს რომელიმე სტრუქტურულ ერთეულში) კომპანიის მიერ წარდგენილი ყველა დოკუმენტისა და წერილის ასლი;
  2. სამინისტროს უწყებების მიერ შექმნილი და ან მიღებული დოკუმენტების ასლი;
  3. სამინისტროს უწყებების მიერ კომპანიისა თუ სხვა უწყებებისათვის/ პირებისათვის გაგზავნილი ყველა დოკუმენტისა და წერილის ასლი.

ეს ინფორმაცია მწვანე ალტერნატივამ ორჯერ გამოითხოვა: 2022 წლის 9 დეკემბერს და 2023 წლის 23 იანვარს, თუმცა მოთხოვნილი ინფორმაცია არცერთხელ არ გადასცემია.

გადაწყვეტილება :

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ არ განიხილა მწვანე ალტერნატივას ადმინისტრაციული საჩივარი. ორგანიზაციამ სარჩელით თბილისი საქალაქო სასამართლოს მიმართა.

მასალები :