განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი გამოსახლება და განსახლება: სახელმძღვანელო მოქალაქეებისთვის

  • ქეთი გუჯარაიძე

სახელმძღვანელო შემუშავებულ იქნა იმ მოქალაქეთა დასახმარებლად, რომლებმაც ამა თუ იმ განვითარების პროექტის გამო, შესაძლოა განიცადონ იძულებითი გამოსახლება და განსახლება. სახელმძღვანელოში განხილულია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებიც გამოყენებულ უნდა იქნეს იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას და უშუალოდ ამ ღონისძიებების განხორციელებისას.