საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან კონვერგენცია

  • ნინო ანთაძე
  • ქეთი გუჯარაიძე

სახელმძღვანელო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და აქტივისტებითვის, ვინც დაინტერესებულია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის საკითხებით, მათ შორის, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში მომუშავე ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის კონვერგენციის საკითხებზე, ადვოკატირებენ საქართველოში მოქმედი გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის გაუმჯობესებისთვის, ასევე საზოგადოების ინფორმირებისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მონაწილეობის დემოკრატიული პროცედურების დანერგვისა და განმტკიცებისთვის.