სატყეო სექტორის დეცენტრალიზაცია სახელმძღვანელო

  • ირაკლი მაჭარაშვილი

დღეისათვის საქართველოს ტყეები მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებაშია. სახელმწიფო ტყის ფონდი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გამგებლობაშია, მათ შორის: სატყეო დეპარტამენტი მართავს ტყეების – 84%-ს, დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი – დაახლოებით 8%-ს. მცირე რაოდენობით ტყის ფართობები, მიჩენის წესით გადაცემული აქვს საქართველოს საპატრიარქოს. დანარჩენი ტყეების (დაახლოებით 8%) კუთვნილება გაურკვეველია. ძირითადად ეს არის ე.წ. ყოფილი საკოლმეურნეო ტყეები, რომელთა ფიზიკურად გადაცემა კოლმეურნეობების დაშლის შემდგომ პერიოდში სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტის ბალანსზე არ განხორციელებულა. ყოფილი საკოლმეურნეო ტყეების ნაწილს მართავენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ან მათთან არსებული სახელმწიფო შპს-ები. 2007 წელს საქართველოს მთავრობამ ოფიციალურად განაცხადა სახელმწიფო ტყის ფონდის გარკვეული ნაწილის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადაცემის გეგმის თაობაზე; თუმცა, გარკვეულ მიზეზთა გამო, აღნიშნული დღემდე არ განხორციელებულა.