მწვანე ალტერნატივა შპს ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის გადმოცემას ითხოვს

დავა საქალაქო სასამართლოში

  • მომჩივანი : მწვანე ალტერნატივა
  • მოპასუხე : გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
  • მოსამართლე : სალომე სამხარაძე
  • საქმის ნომერი : 330310023006911607

დავის არსი :

მწვანე ალტერნატივამ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოსთხოვა 2021 წლის 1 დეკემბრიდან ინფორმაციის გადმოცემის მომენტამდე შპს ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობასთან დაკავშირებით შემდეგი საჯარო ინფორმაცია:

  1. სამინისტროში (მათ შორის სამინისტროს რომელიმე სტრუქტურულ ერთეულში) კომპანიის მიერ წარდგენილი ყველა დოკუმენტისა და წერილის ასლი;
  2. სამინისტროს უწყებების მიერ შექმნილი და ან მიღებული დოკუმენტების ასლი;
  3. სამინისტროს უწყებების მიერ კომპანიისა თუ სხვა უწყებებისათვის/ პირებისათვის გაგზავნილი ყველა დოკუმენტისა და წერილის ასლი.

ეს ინფორმაცია მწვანე ალტერნატივამ ორჯერ გამოითხოვა: 2022 წლის 9 დეკემბერს და 2023 წლის 23 იანვარს, თუმცა მოთხოვნილი ინფორმაცია არცერთხელ არ გადასცემია. სამინისტრომ არც ორგანიზაციის 2023 წლის 14 თებერვალს წარდგენილი ადმინისტრაციული საჩივარი განიხილა.

მასალები :