გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების საკანონმდებლო რეგულირება საქართველოში

2014 წლის 27 ივნისს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას და საფუძველი ჩაუყარა თანამშრომლობის ახალ სამართლებრივ ჩარჩოს. ხელმოწერილი ხელშეკრულებით საქართველომ აიღო ვალდებულება, რომ კონკრეტულ ვადებში უზრუნველყოფს რეფორმებს სხვადასხვა სფეროებში. ბუნების დაცვის სფეროში იდენტიფიცირებული იქნა მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ეხება ჰაბიტატებისა და სახეობების დაცვას, სახეობებით ვაჭრობას, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და თევზჭერის პოლიტიკას ეხება.