ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი დაცულ ტერიტორიებში

  • დ. კობახიძე
  • თინათინ არველაძე
  • ი. ქუთათელაძე
  • ირაკლი მაჭარაშვილი
  • ირინე სვანიძე
  • მარიამ არჩუაძე

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა დაცულ ტერიტორიებში ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი და და ზოგიერთი საფრთხის შეფასება. მომზადდა რეკომენდაციები ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ინდიკატორების, ასევე დაცული ტერიტორიების დაგეგმვისა და მართვის გაუმჯობესების მიმართულებით.