მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ მანგანუმის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე