შენიშვნები RMG Copper-ის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის (ახალი კუდსაცავის მოწყობა) პროექტის გზშ ანგარიშთან დაკავშირებით