შენიშვნები RMG Copper-ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის (ახალი კუდსაცავის მოწყობის) პროექტის გზშ ანგარიშზე