მწვანე ალტერნატივას პოზიცია და შენიშვნები გარემოსდაცვითი მმართველობის სფეროში დაგეგმილი რესტრუქტურიზაციის ინიციატივის შესახებ